Tilbage til forsiden
[Søg]


Tilbage til oversigten

07.04.2017  Orientering nr. 49

Orientering nr. 49 - 7. april 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Årsregnskabsmeddelelse

Selskabet har pr. e-mail indkaldt til ordinær generalforsamling

tirsdag den 2. maj 2017 kl. 15.00
kaffe og te fra kl. 14:30
hos selskabets revisor Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 5.3 som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det den godkendte årsrapport
 5. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
  Selskabets formand, Christian Postborg, har meddelt, at han ikke modtager genvalg som formand.
  Bestyrelsen foreslår, at den hidtidige næstformand Jens Hundsbæk-Pedersen vælges som ny formand, og at Christian Postborg nyvælges som næstformand.
  På valg er desuden Øjvind Hulgaard og Otto Christensen, som begge er villige til genvalg.
 7. Valg af formanden for Det Sagkyndige Råd (Advisory Board)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil adm. direktør Jacob Rath, Delpro A/S, orientere om selskabets forretningsområder, herunder især om vindmølle-sektoren, hvor omsætning og indtjening har været stigende.

Dagsordenen samt revideret årsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Disse dokumenter vil også blive fremsendt til enhver aktionær, der anmoder derom. Endelig vil dokumenterne være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.gogv.dk.

Selskabets årsrapport for 2016 er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 4. april 2017.

Resultatet er et overskud på kr. 1,8 mio. Der henvises til ledelsens årsberetning med kommentarer til årets resultat.
Ved udgangen af 2016 udgjorde selskabets formue kr. 9,1 mio., svarende til DKK 44,45 pr. aktie.

Se årsrapporten her

Kolding, den 5. april 2017
Med venlig hilsen

Direktion og bestyrelse i
Generationsskifte & Vækst A/S

Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS