Tilbage til forsiden
[Søg]


Aktionærorientering

Den aktuelle orientering

Orientering nr. 52 - 20. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsregnskabsmeddelelse

Selskabet har pr. e-mail indkaldt til ordinær generalforsamling

 onsdag den 3. april 2019 kl. 15.00
kaffe og te fra kl. 14:30
på selskabets kontor
Birkemose Alle 41, 6000 Kolding

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 5.3 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  Den fremlagte årsrapport for 2018 vil blive suppleret med en opgørelse af forventet egenkapital til udlodning ved likvidation, jfr. nærmere pkt. 5.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår, at selskabet ophører efter reglerne for en frivillig (solvent) likvidation i henhold til selskabslovens §§ 217 ff. Beslutningen skal træffes med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændringer (2/3 af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital). Bestyrelsen foreslår, at selskabets direktør, Søren P. Jensen, vælges som likvidator. Beslutningen om valg af likvidator træffes med simpelt stemmeflertal.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
  Selskabets bestyrelse (og direktion) fratræder, hvis der træffes beslutning om likvidation, jfr. pkt. 5. Likvidator træder i ledelsens sted og tegner herefter selskabet.
 7. Valg af formanden for Det Sagkyndige Råd (Advisory Board).
  Bestyrelsen foreslår, at der i tråd med de tidligere år ikke vælges en formand for Det Sagkyndige Råd, ligesom et valg af denne formandspost ikke vil være relevant, hvis der træffes beslutning om likvidation, jfr. pkt. 5.
 8. Valg af revisor.
  Generalforsamlingen vælger revisor til at virke i likvidationsperioden, herunder revision af afsluttende likvidationsregnskab og udlodning af likvidationsprovenu til kapitalejerne.
 9. Eventuelt.

  Dagsordenen samt revideret årsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Disse dokumenter vil også blive fremsendt til enhver aktionær, der anmoder derom. Endelig vil dokumenterne være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.gogv.dk.

  Selskabets årsrapport for 2018 er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 15. marts 2019.

  Resultatet er et overskud på kr. 504.182. Der henvises til ledelsens årsberetning med kommentarer til årets resultat.

  Ved udgangen af 2018 udgjorde selskabets formue kr. 6.873.723.


Kolding, den 20. marts 2019

Med venlig hilsen
Direktion og bestyrelse i
Generationsskifte & Vækst A/S

Tidligere orienteringer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Forhåndsorientering om ordinær generalforsamling
Regnskab pr. 30. september 2015
Næste
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS