Tilbage til forsiden
[Søg]


Historisk oversigt

1998
Mange virksomheder risikerer at lukke og arbejdspladser gå tabt, hvis ikke de mindre og mellemstore virksomheder får hjælp til både vækst og generationsskifte.
 
Det var temaet i mange avisartikler i slutningen af 90’erne – artikler baseret på adskillige seriøse rapporter og undersøgelser.
 
”Det, der er behov for, er altså ”kloge penge” – penge i form af ny aktiekapital eller ansvarlig lånekapital i kombination med ledelseserfaring på højt niveau.”
 
Sådan tænkte direktør Christian K. Postborg, Kolding og advokat Peter Tærø Nielsen, Kolding. De besluttede at gøre noget ved problemstillingen. Resultatet blev etableringen af Generationsskifte & Vækst A/S.
 
Med opbakning fra lokalsamfundet med direktør Mads Madsen, Fredericia og Fredericia Erhvervsinvestering A/S i spidsen lykkedes det i november 1998 at stifte et aktieselskab med en kapital på 900.000 kr., der hurtigt øgedes til 4 mio. kr. Ikke nogen imponerende kapital, når man sammenligner med andre investeringsselskaber.
 
I de følgende mange år var hemmeligheden bag G&V, at en gruppe erhvervsledere udgjorde et Advisory Board, som assisterede de selskaber G&V gik ind i. Det er i dag nedlagt, da G&V kun i stærkt begrænsede tilfælde foretager nye investeringer.

1999

G&Vs aktier noteres på Dansk OTC. G&Vs første investering er køb af 45 pct. af aktierne i Damask Holding A/S, der står bag Georg Jensens Damaskvæveriet i Kolding. Senere følger investeringen i Maskinbyg Vamdrup A/S i form af ansvarlig lånekapital. Årets tredje og sidste investering er overtagelsen af 36 pct. af aktierne i AAM International A/S, der i dag hedder Anker Andersen Holding A/S i Ølholm ved Tørring. Aktiekapitalen er nu på 7,1 mio. kr.

2000

 
G&V investerer i Danstoker Holding A/S i Herning. Det sker i form af overtagelsen af 15 pct. af aktiekapitalen og ansvarlig lånekapital.
 
Ved at investere i El-Zink A/S i Odense får G&V 50 pct. af aktiekapitalen og løser samtidig et generationsskifteproblem for den 30-årige virksomhed.

Den blot to år gamle grafiske virksomhed SOK-Foto & Co A/S i Brabrand har behov for kapital til fortsat vækstorienterede aktiviteter. G&V har kapitalen og får 48 pct. af aktiekapitalen.
 
Den 20 år gamle virksomhed Smedeværkstedet Formwelding A/S i Løsning står midt i et generationsskifte. G&V hjælper med kapitalen og får 45 pct. af aktierne.
 
G&V stifter investeringsselskabet G&V IT Invest A/S. I 2002 lukkes selskabet solvent og uden at have foretaget investeringer. Det Sagkyndige Råd erkender, at medlemmerne ikke har den fornødne specialviden, der kræves på IT-markedet, og samtidig er IT-boblen bristet.
 
G&V trækker sig ud af Maskinbyg Vamdrup A/S med et mindre tab.
 
Aktiekapitalen er nu på 10,6 mio. kr.

2001

 
Aktierne i G&V noteres på Dansk Autoriseret Markedsplads – Dansk AMP. Det sker samtidig med, at investorer får mulighed for at anvende bundne midler fra eksempelvis kapitalpension til at investere i aktier.

SOK-Foto & Co. A/S går konkurs.

2002

 
G&V investerer i forbindelse med et generationsskifte i Lerche-Henriksen Holding A/S i Vejle og erhverver derved 33 pct. af aktierne.

2004

 
Smedeværkstedet Formwelding A/S i Løsning går konkurs.
 
G&V afhænder aktierne i Damask Holding A/S. Det sker, fordi G&V anser sit arbejde i forbindelse med et generationsskifte som gennemført. Samtidig er kapitalkravet for at deltage i en omstrukturering af datterselskabet A/S Georg Jensen Damaskvæveriet af en størrelse, som G&V ikke kan matche.

2005

 
G&V nedskriver aktiekapitalen med 25 pct. for at dække underskud. Samtidig ændres aktiernes stykstørrelse til 75 kr. Senere på året gennemføres en kapitalforhøjelse og en aktieemission bringer aktiekapitalen op på 16.950.000 kr.
 
Direktør og medejer af EL-Zink A/S overtager Generationsskifte & Vækst aktiepost. G&V betragter afkastet og dermed investeringen som tilfredsstillende.
 
G&V erhverver 20 pct. af aktiekapitalen i Blue Star Line A/S i Vejle.
 
G&V reducerer sin andel i Danstoker Holding A/S fra 15 til 10 pct., og får derved frigjort midler til nye investeringer.
 
G&V betegner året som særdeles utilfredsstillende p.g.a. et underskud på 946.730 kr. Allerede et kvartal inde i 2006 er der positive tegn, og derfor ventes et overskud på knap 2 mio. kr. i 2006. Selskabets likvide beholdning er på 10.5 mio. kr., hvoraf en del ventes investeret i nye projekter i 2006.

2006 

 

En mindre kreds af aktionærer stifter ved årets start G&V Holding A/S, der erhverver 77 % af aktiekapitalen, der fremkom i forbindelse med udvidelse af kapitalen i 2005. I løbet af 2006 nedbringes ejerandelen til ca. 22 % ved salg til hidtidige og nye aktionærer.

 

I juni tilknyttes adm. direktør Otto Christensen, Good Food Group A/S, Vejle, bestyrelsen.

 

G&Vs ejerandel i Danstoker Holding A/S øges til 16 %.

 

I juni oplyser bestyrelsen, at antallet af aktionærer i selskabet nu overstiger 70.

 

G&V deltager i september i en kapitaludvidelse i Blue Star Line A/S, hvorefter ejerandelen er 22 %.

 

Årets overskud er på 4,3 mill. kr., der er det bedste resultat i selskabets historie. Herefter udgør egenkapitalen 21,5 mill. kr.

2007 

 

Efter generalforsamlingen i april omfatter selskabets bestyrelse: Christian K. Postborg, formand, Jens Hundsbæk-Pedersen, næstformand, Svenn Haargaard, Øjvind Hulgaard og Otto Christensen.

 

I august meddeler selskabet, at aktiebesiddelsen i Anker Andersen A/S er solgt med en fortjeneste på 1,3 mill. kr.

 

Efter en lang periode uden investeringer overtages Trykko Pack A/S, Esbjerg i oktober 2007.

 

Investeringer i emballagebranchen fortsætter, da G&V den 30. november køber aktiekapitalen i Mammens Emballage A/S, Århus.

 

Årets overskud er på 2,8 mill. DKK, hvorefter egenkapitalen andrager 24,3 mill DKK. Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

 

2008
 
Emballageselskaberne Trykko Pack A/S og Mammens Emballage A/S fusionerer. Produktionen samles i Århus.
 
Alle emballageaktiviteter samles i Emballage Holding A/S, som stiftes af Generationsskifte & Vækst og seks G&V aktionærer. G&V ejer 55,8 procent af selskabet.
 
Mammens Emballage sælger datterselskabet Mammens Maskiner A/S
 
På generalforsamlingen den 29. april besluttes det enstemmigt at søge Finanstilsynet og Dansk AMP om tilladelse til at afnotere selskabet fra børsen Dansk Autoriseret Markedsplads i Horsens.
 
Fredag den 13. juni handledes Generationsskifte & Væksts aktier for sidste gang på Dansk AMP, idet Middelfart Sparekasse herefter vil være omdrejningspunkt for handel med selskabets aktier.
 
Trods finanskrise m.m. opnås et historisk stort overskud på 7,4 mio. DKK, hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter 31,7 mill. DKK.

2009
 
G&V investerer i januar i Løvenborg Industri A/S Esbjerg. Civilingeniør Jens Grønbæk indtræder i bestyrelsen som G&Vs repræsentant.
 
I marts afstås G&Vs aktiepost i Lerche-Henriksen & Møller Holding A/S Vejle (LHM) efter 7 år som medaktionær. En vellykket exit.
 
Som et led i G&Vs exit i LHM købes en yderligere aktiepost i rederiet Blue Star Line A/S Fåborg. G&Vs ejerandel er nu 27,3%.
2010
 
Efter nogle år med underskud trækker G&V sig ud af emballageindustrien og sælger alle aktier i Mammens Emballage A/S til Good Food A/S i Vejle.
 
Danstoker A/S og det tyske datterselskabet Omnical sælges til den indiske børsnoterede energi-koncern Thermax. Ved salget opnår G&V et provenue på 22 mio. kr.Thermax vil anvende Danstoker som sin platform for ekspansion i Europa. 
 
G&V ejer fortsat 16,1% af de oprindelige holdingselskaber, hvis navne nu ændres til Boiler-Remains Holding A/S og Boiler-Remains Invest A/S. Værdien af aktierne er ved indgangen til 2011 opgjort til syv mio. kr.
 
I slutningen af året indgår G&V en bindende aftale om, at indgå i et management buy out af el-entreprenørselskabet DELPRO A/S. På grund af komplicerede forhandlinger med de hidtidige ejere - 15 netselskaber - bliver aftalen først en realitet i januar 2011.
2011

På generalforsamlingen den 18. maj er der enighed om, at G&V er på vej ind i en afviklingsperiode uden nye investeringer. Varigheden af afviklingsperioden blev ikke besluttet.

Generalforsamlingen tilslutter sig bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse ved henlæggelse til frie reserver, og bemyndiger bestyrelsen til køb af egne aktier samt udlodning af ekstraordinært udbytte.
 
For første gang i selskabets historie udbetales udbytte - 15 kr. per aktie.
 
Efterfølgende begyndes en proces, hvor især minioritetsaktionærer gives mulighed for at udtræde som aktionærer ved aktiesalg til G&V.
 
Ved udgangen af 2011 har selskabet fra 24 aktionærer opkøbt 27.297 aktier. Beholdningen af egne aktier udgør herefter 9% af aktiekapitalen.
 
Årets resultat er et underskud på kr. 3,5 mill., hvorefter egenkapitalen er kr. 23,8 mill.
 
Aktionærkredsens sammensætning ultimo 2011:
8 insidere ejer 61%, 20 minoritets-aktionærer ejer 10%, medens Middelfart Sparekasses ejerandel er 29%.

2012

 

Som følge at beslutningen i 2011 om rolig afvikling af selskabet bemyndiges bestyrelsen på generalforsam-lingen i maj 2012 til yderligere opkøb af egne aktier og udlodning af ekstraordinært udbytte.

Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS